https://www.terapietinnitu.cz/obchodni-podminky/

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
terapietinnitu.cz

registrované pod jménem: Bc. Radka Hornek, IČ: 45555494, se sídlem Plaská 623/5, Malá Strana, Praha 5, 150 00, e-mailová adresa: radkahornek@seznam.cz (dále jen "").

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") terapietinnitu.cz, registrované pod jménem: Bc. Radka Hornek, IČ: 45555494, se sídlem Plaská 623/5, Malá Strana, Praha 5, 150 00, e-mailová adresa: radkahornek@seznam.cz (dále jen "") zapsaná na - 
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.terapietinnitu.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní stránky").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy obchodně-právních vztahů. Není-li tedy kupujícím spotřebitel, bude smlouva včetně obchodních podmínek ujednána mezi prodávajícím a kupujícím individuálně zasláním objednávky kupujícím na adresu: radkahornek@seznam.cz, kdy kupní smlouva bude uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem na adresu kupujícího.
1.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či odstranění jakékoliv části webové stránky www.terapietinnitu.cz a jejího rozhraní či cen služeb, a to bez předchozího upozornění či souhlasu kupujícího.
1.7. Kupující bere na vědomí, že internetové stránky www.terapietinnitu.cz nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu stránek, hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu přes e-mail: radkahornek.cz, nebo vytvořený formulář. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.2.1. objednávané službě,
2.2.2. výčet požadavků na dodání podkladů potřebných k poskytnutí služby,
2.2.3. způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako "objednávka").
2.3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
2.4. Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo doručeno českou poštou na adresu kupujícího.
2.7. Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.
2.8. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.
2.9. Prodávající je plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.
2.10. Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.
2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801421795 / 2010, vedený u Fio banky (dále jen "účet prodávajícího").
3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
3.3. Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
4.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.
4.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
4.4. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu o-sobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
5.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Informaci o odstoupení prosím zaslat e-mailem na radkahornek@seznam.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu, ceny.
Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

5.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:
6.1.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,
6.1.2. se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
6.1.3. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ U ON-LINE PRODUKTŮ
7.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (on-line vzdělávací programy a webináře) možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.
7.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na radkahornek@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
7.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
8.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu apod.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
9.3. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou kupujícímu. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kupujícího: radkahornek@seznam.cz.
9.4. Bez souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami terapietinnitu.cz, které obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů a se zpracováním a nakládání s veškerými poskytnutými podklady není možné odeslat objednávku a uzavřít platnou smlouvu.
9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce a poskytnutí podkladů provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh prodávajícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a jsou považované za důvěrné.
9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.
9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.9.1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
9.9.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup služeb na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je právem kupujícího cookies odmítnout.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Bc. Radka Hornek, IČ: 45555494, se sídlem Plaská 623/5, Malá Strana, Praha 5, 150 00, e-mailová adresa: radkahornek@seznam.cz zapsaná na - Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5. adresa elektronické pošty: radkahornek@seznam.cz, telefon: 725 508 233.